אודות המרכז
סגל המרכז
מרכזי ההדרכה
טפסים
גלרייה 
צור קשר
English
 
 
קורס מנהלי אבטחה תקן מ''י
קורס ניהול אירגון חמוש תקן משרד הבט''פ
קורס מפקחי מטווח תקן משרד הבט''פ
קורס מדריכי ירי תקן משרד הבט''פ
קורס חקירות ומודיעין עסקי
קורס קב''טים לקמעונאות ותעשייה
קורס עיקוב
קורס חוקרי אירועי ירי
קורס מדריכי ביטחון פנים
השתלמות פיתוח הדרכת לחימה
השתלמות סיכול מגמת יריב
השתלמות אבטחה מונעת
השתלמות הדרכה טובה
השתלמות מידענות
השתלמות תשאול
השתלמות עיקוב
מאמרים
אודות המרכז
טפסים

תקנון המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות

טפסים

תקנון המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות

תוכן:
א. כללי.
1. המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות
2. התקנון,
ב. רשימת הקורסים והשתלמויות
1. מגמת בטחון
2. מגמת חקירות
ג. הרשמה ותשלום שכר לימוד
1. תנאי קבלה
2. הרשמה
3. תשלום שכר לימוד
4. תנאי קבלת הסמכה ותעודת סיום
ד. תקנון לימודים
1. מעמד החניך
2. מסלול הלימודים
3. תקופת לימודים
4. נוכחות בלימודים
5. חובת לימודים
6. הכרה בלימודים קודמים
7. בחינות וציונים
8. הסמכה
ה. משמעת
1. עבירות משמעת
2. תלונות
3. ועדת משמעת
4. עונשים.
5. ערעור.
ו. שונות
1. בריאות החניך
2. דיווח על תאונה
3. הגשת עזרה ראשונה
4. ניקיון ושמירה על הציוד
5. עדכון פרטים
ז. תקציר חוק איסור הטרדה מינית והתנכלות
הכתוב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד.

א'. כללי
1. המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות.
המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות הוא מוסד לימודים על תיכוני והוא בעל מוניטין שמפעיל תכנים ושיטות הדרכה מתקדמות וייחודיות המאפשרות העברת הידע המקצועי ללומד (להלן "החניך") וקליטת הידע המקצועי ע"י החניך הנותנות כלים לחניך לשימוש יעיל בידע זה בהמשך עבודתו המקצועית בשוק העבודה.
תכנים ושיטות הדרכה הנ"ל הם בלעדיים למרכז, דבר שכרוך בקניין הרוחני, והם זכו להכרה של הגורמים הממלכתיים בארץ וגם התעניינות רבה בחו"ל

2. התקנון.
תקנון זה מסדיר את מסגרת הלימודים במרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות (להלן "המרכז") והוא נועד להציג ולהבהיר את הזכויות והחובות של החניכים בכל הנוגע ללימודיהם במרכז.
תקנון זה אושר ע"י הנהלת המרכז והמרכז יכול ורשאי לשנות, להוסיף ולגרוע מתוכן התקנון מעת לעת על פי שיקול הנהלת המרכז הבלעדי. כל שינוי בתקנון יתפרסם על לוח המודעות של המרכז ויכנס לתוקף למחרת יום פרסומו.
הנהלת המרכז שומרת לעצמה אפשרות לאשר חריגה מהוראות התקנון במקרים מיוחדים בלבד .

ב'. רשימת הקורסים והשתלמויות
במרכז מופעלות תוכניות לימוד במסגרת שתי מגמות, כאשר חלוקת הקורסים וההשתלמויות בין המגמות הן כדלקמן:
 
1. מגמת  ביטחון
קורס ניהול ארגון חמוש מסלול מלא.
קורס ניהול ארגון חמוש מסלול קצר.
השתלמות הדרכה טובה.
השתלמות פיתוח הדרכת לחימה.
השתלמות סיכול מגמות יריב.
השתלמות אבטחה מונעת.
2. מגמת בילוש ומודיעין
קורס חוקרים.
קורס עיקוב.
השתלמות תשאול.
השתלמות עיקוב.
השתלמות תיעוד טכני-וידאו.
המרכז מתכונן להרחיב את המסגרת הנ"ל ע"י הוספת המגמות, קורסים חדשים והשתלמויות נוספות ספציפיות כפי שיידרש בעתיד.

ג'.  הרשמה, שכר לימוד הסמכה.
1. תנאי קבלה
הלימודים במרכז נועדו לבעלי 12 שנות לימוד לאחר שרות צבאי, שאין להם עבר פלילי והם בעלי בריאות תקינה. בחלק מהקורסים יש דרישות קבלה נוספות כפי שנידרש ע"י הגורמים הממלכתיים המוסמכים
כל מעומד שמעוניין ללמוד במרכז צריך לקבל אישור ועדת קבלה. לוועדה זכות לאשר או לדחות את המועמד וכמו כן במקרים מיוחדים יש לוועדה אפשרות להנמיך סף דרישות הקבלה
 
2. הרשמה
ההרשמה היא אישית ומתבצעת במשרדי המרכז וזאת לאחר תאום טלפוני
לצורך ההרשמה על המועמד למלא טופס בקשת הרשמה, המתאים לקורס או להשתלמות, לצרף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס, לשלם דמי הרשמה במקום ולמסור אמצעי תשלום (שיקים או כרטיס אשראי) לכיסוי שכר הלימוד של אותו הקורס או אותה ההשתלמות.
ביטול ההרשמה והשתתפות בלימודים יעשה בכתב בדואר רשום בלבד.
למען הסר כל ספק דמי ההרשמה נועדו לכיסוי הוצאות תהליך ההרשמה ולא יוחזרו לנרשם במקרה של ביטול ההרשמה מכל סיבה שהיא. רק להנהלת המרכז יש זכות לשנות את קביעה זו.


3. תשלום שכר לימוד.
שכר הלימוד ישולם בשני תשלומים שווים, אחד במועד התחלת הלימודים  והשני חודש לאחר מכן.
שינוי מספר התשלומים של שכר הלימוד יכול להיעשות אך ורק עם קבלת האישור של המרכז לפני הרשמה ובכתב החתום ע"י מורשי חתימה של המרכז. ביטול השתתפות בלימודים לאחר ההרשמה ו/או לאחר תחילת הלימודים יעשה בכתב בדואר רשום בלבד.
החזר כספי במקרה של ביטול ההרשמה או ביטול ההשתתפות בלימודים יהיה כדלקמן:
• לא יהיה החזר של דמי ההרשמה.
• לא יהיה החזר שכר לימוד של קורס או השתלמות בהיקף של פחות מ - 51 שעות
  לימוד.
• במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס או השתלמות יותר משבועיים לפני תאריך 
  תחילת הקורס או השתלמות יוחזרו ל נרשם 70% משכר הלימוד.
• במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס או השתלמות משבועיים או פחות לפני
  תאריך תחילת הקורס או השתלמות יוחזרו לנרשם 30% משכר הלימוד.
• במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס או בהשתלמות ביום פתיחת הלמודים
  ואחריו לא יוחזר שכר הלימוד.
• במקרה של דחייה של התחלת הקורס או השתלמות יותר מחודשיים מתאריך
  המקורי או ביטולו ע"י המרכז יהיה הנרשם זכאי להחזר שכר לימוד במלואו.
• במקרים חריגים תשקול הנהלת המרכז החזר שלא על פי סעיפים הנ"ל
החזר הכספי, במידה ויהיה, וזאת בהתאם להחלטת הנהלת המרכז, יבוצע בפועל תוך 30 יום לאחר קבלת מכתב הביטול.
 
4. תנאי קבלת תעודת גמר והסמכה.
המרכז מעניק תעודות גמר ותעודות הסמכה המוכרות ע"י גופים ממלכתיים.
החניך יהיה זכאי לקבלת תעודת גמר ותעודת הסמכה רק עם:
• השתתף לפחות ב – 90% מכלל השיעורים של הקורס או ההשתלמות.
• הגיש את כל העבודות ומתלות כפי שנדרש ע"י המרכז
• השתתף בכל הבחינות ועבר אותם בהצלחה וציון מינימאלי כפי נדרש ע"י המרכז
• לא עבר כל עבירה במהלך לימודיו במרכז כפי שמתואר בפרק משמעת של תקנון זה.
• שילם מלואו שכר הלימוד

ד'. תקנון לימודים
1. מעמד החניך
חניך מן המניין הוא חניך שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד במלואו, ומסר אישור רפואי כי בריאותו תקינה.  
חניך שהתקבל ללימודי או ההשתלמות, יקבל ממינהל החניכים אישור על קבלתו ללימודים.
חניך המבקש להפסיק לימודיו יודיע על כך, בכתב למנהל המגמה. במקרה זה יהיה החניך  זכאי לקבל אישור המרכז על הלימודים שלמד, נבחן וקיבל ציון.   
היה והחניך יבקש לחדש לימודיו, יחול עליו פרק 5 של תקנות לימודים –  חובות לימודיים.

2. מסלול הלימודים
החניך יהיה זכאי ללמוד אך ורק בקורס או ההשתלמות בה הוא רשום. לא ניתן להשלים ימי לימוד בקורס או ההשתלמות בה הוא לא רשום אלה עם כן הוא קיבל לכך אישור בכתב ומראש ממנהל המגמה
התלמיד ילמד לפי הסילבוס של אותו הקורס או ההשתלמות בה הוא רשום.
המרכז יכול ורשאי לשנות את הסילבוס לפני או במהלך הלימודים, כל זמן שאין פגיעה בתכני הקורס או ההשתלמות המאפשרים לחניך לקבל את ההסמכה
 
3. תקופת לימודים.
מקופת וימי הלימודים נקבעים בהתאם לסוג הקורס או ההשתלמות ויום תחילת הלימודים.
המרכז יכול ורשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות להקטין או להוסיף תקופת הלימודים וכמו כן ימי המפגש, כל זמן שכל תכני הקורס או ההשתלמות נשארים כפי שמפורט בסילבוס המתאים וזאת לפני פתיחת הלימודים או במהלכם.
המרכז יודיע לכל נרשם על כל שינוי בתקופה שלפני תחילת הלימודים. על החניך חלה החובה להתעדכן על השינויים בזמן הלימודים כפי שיתפרסם בלוח מודעות של המרכז


4. נוכחות בלימודים
חובת נוכחות חלה על כל החניכים בכל השיעורים העיוניים ובכל השיעורים המעשיים. המצה ירשום במחברתו שמות הנוכחים בכל שיעור . מרצה שאינו רושם נוכחות לא יוכל לטעון כי חניך נעדר.
במקרה שהחניך נעדר מאחד השיעורים ללא סיבה מצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה באותו מקצוע. אלא אם הוכרה היעדרותו (עד 10%) כמוצדקת ע"י מנהל המגמה ועל החניך חובה להציג אישורים המצדיקים היעדרות זו למדריך/למרצה הקורס או ההשתלמות היעדרות מוצדקת הינה כתוצאה מ"כוח עליון" (חתונה, מחלה, אבל, מילואים).
למען הסר ספק יאמר כי היעדרות מעל ל – 10% משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר בכל  מקרה הגשת החניך לבחינת הגמר.
בהיעדרות מחלק משיעור, רשאי המדריך/המרצה להחליט האם לציין זאת כהיעדרות משיעור מלא.


5. חובת לימודים
החניך יהיה חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע ע"י המרכז או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כל שהוא, ירשם לחניך חוב לימודי.
השלמת חוב לימודי - חניך אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר  ולא יאוחר מחודש אחד (1) מסיום הלימודים בקורס או בהשתלמות. מעבר לכך יחויב החניך בלימוד המקצוע  מחדש.
חניך חייב להשלים לימודיו בתוך שנה אחת (1) מיום תחילתם, לא עמד בתנאי זה  יידרש ללמוד כל הקורס מחדש.


6. הכרה בלימודים קודמים
המרכז שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של חניכים אשר למדו ב:
• מוסד מוכר ע"י משרד הפנים האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה וההכשרה בוצעה ע"י
  מדריך בכיר המוכר ע"י משרד הפנים האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה,
• קורס מוכר ע"י האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה. ההחלטה בנושא נתונה למנהל המרכז בלבד.
• מוסד המוכר ע"י משרד ממשלתי רלוונטי אחר בו נלמדו נושאים שנלמדים בקורס
  או השתלמות של המרכז. ההחלטה בנושא נתונה למנהל המרכז בלבד.
• מוסד אקדמי בו נלמדו נושאים שנלמדים בקורס או השתלמות של המרכז.
  ההחלטה בנושא נתונה למנהל המרכז בלבד.

הפטור ניתן מלימוד מקצוע לימוד, בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור ,אינה עולה על 3 שנים. החניך ימלא טופס: "בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור" ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד, היקף השעות ולאיזו תכלית או תואר נלמד הנושא. כמו כן, יש לצרף את שם המרצה ותוכנית הלימודים.
החניך יגיש בקשה (על גבי טופס הרישום הנמצא כנספח בחוברת זו) באופן אישי לפני תחילת הקורס!
מתן הפטור אינו אוטומטי, ובית הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.
בכל מקרה של הגשת "בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור" יבוצע מבדק שליטה/רמה לחניך בו תבחן יכולתו לעמוד בדרישות הקורס.


7. בחינות וציונים
צוין ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא 75 נקודות ומעלה.
חובה על כל חניך להשתתף בכל הבחינות במועד א‘ , חניך נכשל במועד א‘ זכאי להשתתף בבחינה במועד ב‘.
במקרים החריגים המוכחים הבאים: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי (קרבה ראשונה) אשר בעטיים לא יוכל החניך להשתתף בבחינה (במועד א‘ ו/או מועד ב‘) יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף, באישור מנהל המגמה ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה
בשעת הבחינה יהיה המרצה נוכח באולם, אך לא יענה על שאלות כלשהן.
חניך אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד המקצוע פעם נוספת ולהבחן.
ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתוך 4 שבועות מיום הבחינה. האחריות על לוח המודעות היא על החניך .(ניתן לקבל ציונים בטלפון - 0522-40444383)
בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהחניך קיבל.

החניך רשאי לעיין בטופס המבחן אותו עשה, ובתנאי שהעיון ייעשה בנוכחות מנהל או המרצה.
i.   מבקש החניך לפגוש את הבוחן לעיון משותף בטופס המבחן , יתאם מנהל המגמה את המפגש.
ii.  רק במידה שהבוחן לא השביע את רצונו של הנבחן, יגיש הנבחן ערער על הציון שקיבל.
iii. חניך המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות כן באמצעות טופס מיוחד אותו יקבל במשרד. את הערעור יש להגיש לא יאוחר   
     משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה עליה מערער החניך.
iv. תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לחניך ע"י המרכז עד חודש מיום הגשת הערעור.
      מבחן במועד מיוחד
v.    לכל חניך זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן  .
vi.   רק במקרה בו מימש החניך את אחד משני המועדים, יוכל לגשת ל"מבחן במועד  מיוחד". (מועד המבחן נקבע לכל חניכי הקורס בכל הקורסים).
vii.  היעדרות מוצדקת ממבחן (במועד א‘ או במועד ב‘) לא תחייב את החניך בתשלום עבור המבחן במועד המיוחד.
viii. אם הסיבה לאי התייצבות החניך למבחן הייתה בלתי מוצדקת יהיה עליו לשלם אגרה  בסך 600 ₪ עבור הבחינה במועד מיוחד.
ix.  מבחנים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיוניים בלבד.


8.  הסמכה
חניך אשר עמד בכל מטלות הקורס וסיים בהצלחה לימודיו בקורס, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.
החלק מהקורסים והשתלמויות כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על החניך להציג תעודה/אישור תקפים, המעידים כי סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 16 שעות לפחות.
חניך אשר לא לקח תעודת הסמכה לה הוא זכאי ו/או לא השלים את חובותיו הלימודיים תוך שנה מיום סיום לימודיו, יחויב בתשלום בסך 100 ₪ עבור הנפקת תעודה חדשה.
תעודת הסמכה תינתן לזכאים בטקס חלוקת התעודות של אותה שנה, או מאוחר יותר עם השלמת כל החובות הלימודיים.

ה'. משמעת
1. עבירות משמעת
הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין. הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:
i.  עברת בטיחות.
ii. אי ציות להוראות, או העלבת חבר סגל הוראה או נציג המרכז או נציג משרד ממשלתי.
iii. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על החניך.
iv. פגיעה בזדון ברכוש המרכז או ברכוש המתקן.
v. אי ציות לכללי ההתנהגות של המרכז והנהלת מתקן (נוהל, סדר, חוקי נשיאה ואחזקת כלי ירייה , וכו‘)
vi. מסירת מידע כוזב, ביודעין ,לרשויות , למרכז. למתקן ו/או להנהלת הקורס והמרכז. 
vii. הרשעה בעבירה פלילית ו/או כל עבירה שיש עימה קלון למרכז
viii. התנהגות שאינה הולמת חניך.
ix. עבירה על חוק איסור הטרדה מינית והתנכלות כפי שמפורט בתקציר בסעיף י' של התקנון
2. תלונות
 חניך המבקש להתלונן כנגד מנהל הקורס, מדריך, מרצה או מי מעובדי המרכז או המתקן יעשה זאת במכתב התלונה עליו להפנות למנהל  המרכז תלונה כנגד חניך המרכז תוגש בכתב למנהל המרכז


3. ועדת משמעת.
i. כל תלונה שתוגש נגד חניך תידון על – ידי ועדת משמעת שתורכב מחבר מדריכים  בכירים.
ii. ועדת המשמעת תתכנס בתוך שבועיים מיום הגשת התלונה לידי מנהל המרכז.   
iii. הודעה  בכתב תישלח אל הנילון.
הערה: לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הנוגע ישירות למהות המקרה הנדון בוועדה.
הנילון חייב להופיע בפני ועדת המשמעת. אם לא הופיע רשאית הוועדה לדון בתלונה ולהחליט כל החלטה על אף העדרו של הנילון.
4. עונשים.
אם הנילון נמצא אשם באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל יכולים להיות מוטלים עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים, על פי החלטת ועדת המשמעת.
i.     התראה.
ii.     נזיפה.
iii.    מניעת שימוש במתקן.
iv.    פסילת בחינה/ או פסילת עבודה.
v.    איסור לגשת לבחינה או בחינות במועד, או במועדים מסוימים.
vi.    עיכוב תעודה או אישור לימודים.
vii.   הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות.
viii.  ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו במרמה.
ix.   קנס כספי .
ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשים הנ"ל יהיה על תנאי.


5. ערעור.
i. חניך רשאי לערער בכתב על החלטתה של ועדת משמעת בפני ועדת הערעורים
   של המרכז בתוך שבועיים מקבלת ההחלטה.
ii. ועדת הערעורים תכלול את מנהל המרכז ועוד בעל תפקיד בכיר במרכז.
   החלטות ועדת הערעורים הם סופיות.
הערה: לא ישתתף חבר בוועדת ערעורים אם השתתף כחבר בוועדת המשמעת, או אם יש לו נגיעה  ישירה למהות המקרה הנדון בוועדת הערעורים.


ו'. שונות
1. בריאות החניך.
כל חניך חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמתו למרכז.
חניך שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל  להתקבל ללימודים במרכז.
לחניך לא יינתן כל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/ או עבור אובדן ימי עבודה אלא במסגרת ביטוח צד ג‘ של המרכז ובהתאם לתנאי הביטוח.
אם חל שינוי במצבו הבריאותי של החניך במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו בקורס, עליו להודיע על כך מייד ובלא דיחוי בכתב למנהל הקורס .
2. דיווח על תאונה.
חניך אשר נפגע בעת שהותו בתחומי המתקן או בעת פעילותו בשיעורים מטעם החברה נדרש דווח על פגיעתו למנהל הקורס או למרצה באותו שיעור.
מדריך הקורס חייב למלא דו"ח תאונה (אותו יוכל לקבל במזכירות המרכז) תוך 24 שעות משעת הפציעה. 

3. הגשת עזרה ראשונה.
המרכז אינו מחויב כלפי החניך במתן שירותים רפואיים כל שהם או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי זולת מתן עזרה ראשונה.
 האחריות לחברות בקופת החולים או לכיסוי בטוח רפואי תחול על החניך בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל החניך מכל גוף שהוא.


4. ניקיון ושמירה על הציוד.
החניכים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן.
אין לאכול או לשתות בכיתות. התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.
 
5. עדכון פרטים.
כל שינוי בפרטים אישיים של חניך בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את החניך לעדכן במזכירות המרכז.


ז'.  תקציר חוק איסור הטרדה מינית והתנכלות


סעיף 4 לחוק קובע:
"לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו."
הטרדה מינית היא אחת מאלה:


1. סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.(סחיטה באיומים: המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או המאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או המטיל אימה על אדם בדרך אחת, הכול כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו).

2. מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, לרבות חשיפת הגוף ללא הסכמת הזולת.

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם- כאשר האדם אליו הן מופנות הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו.
      - הצעות או התייחסויות כאמור, ייחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה שאינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו במקרים הבאים :
א. קטין או חסר ישע תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
ב.  מטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי, תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
ג.   עובד במסגרת יחסי עובדה או אדם במסגרת שירות בכוחות הביטחון תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
4. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית.
התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית 

חובות מעביד למניעת הטרדה מינית
א. אמצעי מנע על המעסיק להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק.
•   על המעסיק להבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעסיק לפי החוק והתקנות.
•   על המעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל    
    אמצעי למניעת מעשים כאמור. מעסיק ייצא ידי חובת נקיטת אמצעי מנע כדלעיל, אם פרסם תקנון למניעת הטרדה מינית כמפורט להלן:
ב. פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות
•   על המעסיק למעלה מ- 25 עובדים לערוך התאמות בתקנון לדוגמא בהתאם לאופי פעילותו, לרבות היקף פעילותו, סוג פעילותו, מספר
    עובדיו, שפתם והרכבם. את התקנון, המותאם, יש לפרסם במקום בולט לעין, שבשליטתו ובמידת הצורך, ביותר ממקום אחד.
•  המעסיק עד 25 עובדים יצא ידי חובת נקיטת אמצעי מנע כמפורט לעיל, אם הביא לידיעת על אחד מעובדיו וכל ממונה מטעמו את תוכן
   התקנון לדוגמא, בין ע"י מסירה ובין ע"י פרסומו במקום בולט לעין, שבשליטתו.
ג. מסירת מידע
•  מעסיק יעמיד לעיון ממונה מטעמו וכן לעיון עובדיו את הוראות החוק והתקנות וכן  ימסור להם, עפ"י בקשה, עותק מהוראות אלה
•  מעסיק החייב בפרסום תקנון מותאם כאמור לעיל (המעסיק מעל 25 עובדים),  ימסור עותק מהתקנון המותאם לממונה מטעמו שאינו
   עובדו, לארגון העובדים היציג וכן לכל עובד שביקש זאת.
•  מעסיק יעמיד לעיון ממונה מטעמו, לעיון עובדיו ולעיון ארגון העובדים היציג את ההוראות לעניין הטרדה מינית  והתנכלות שבהסדר
   משמעת החלות אצלו, וכן ימסור עותק מהוראות אלו עפ"י בקשה של אחד מהם.
ד.  טיפול בתלונות
•  על המעסיק לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה.
•  על המעסיק לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנות
    המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

•  על המעסיק שחל אצלו הסדר משמעת (למעט הסדר שבחיקוק), לקבוע בהסדר המשמעת שהטרדה מינית והתנכלות הן עבירות  
   משמעת חמורות, וכן להתאים את ההוראות שבהסדר משמעת להוראות החוק והתקנות בדבר מניעת הטרדה
   מינית והתנכלות. במידה שנבצר ממנו לערוך שינויים בהסדר המשמעת מסיבות שאינן תלויות בו, יקבע לעניין הטרדה מינית והתנכלות
   הוראות בכתב המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות.
ה.  מינוי אחראי
•  על המעסיק למנות אחראי מטעמו ולאפשר את התנאים למילוי תפקידו. כדי להבטיח גישה נוחה של כל עובד, ימונה, במידת הצורך,
   יותר מאחראי אחד או ממלא מקום לאחראי, בהתחשב במספר העובדים, בפיזורם הגיאוגרפי ויכולת מילוי תפקידו של האחראי.
•  תפקידי האחראי: קבלת תלונות ובירורן, מתן מידע, ייעוץ והדרכה.
•  המעסיק פחות מעשרה עובדים רשאי למנות את עצמו כאחראי לעניין מניעת הטרדה מינית והתנכלות
•  על המעסיק להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ופרטים הדרושים לשם פנייה אליו.
ו. השתתפות פעילה בהסברה
על המעסיק לאפשר לעובדיו במשך שעות העבודה להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות בתכיפות סבירה, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך העבודה התקין.
ז. העסקה באמצעות קבלן כוח אדם
הוראות חוק זה לעניין מעביד ועובד, יחולו, בשינויים המתחייבים לפי העניין, גם על מי שמעסיק בפועל באמצעות קבלן כוח אדם ועל האדם המועסק כאמור.

כיצד מגישים תלונה
ניתן להגיש תלונה על הטרדה מינית באחת מהדרכים הבאות :
טיפול באחריות המעביד- הגשת תלונה באמצעות האחראי במקום העבודה.
הליך פלילי – הגשת תלונה במשטרת ישראל.
הליך אזרחי – הגשת תביעה תוך שלוש שנים מיום האירוע. ניתן להסתייע בהגשת התלונה בארגוני נשים ובארגוני סיוע לקורבנות אונס והטרדה מינית.
עונשים
• הטרדה מינית – מאסר שנתיים
• התנכלות – מאסר 3 שנים
• הטרדה מינית והתנכלות – 4 שנים
• אי פרסום תקנון (מעסיק החייב בכך) – קנס בסך 12,900 ₪ ועוד 1,300 ₪
  לכל שבוע נוסף בו נמשכת העבירה.
 
 

 


 

דף הביתהדפסה
Feedback Form